स्वेच्छिक बचत

स्वेच्छिक बचत

         सदस्यहरुले इच्छाले चाहेको समयमा झिक्न र राख्नको लागी यस किसिमको खाता खोलिन्छ । खाता खोल्दा न्यूनतम रु.१००/– राख्नु पर्दछ । सदस्यले बैठक भन्दा अघि वा पछिका दिनमा पनि आफ्नो स्वेच्छिक बचतमा जति रकम पनि जम्मा गर्न र झिक्न सक्नेछन ।