मेरो सजिलो बचत

मेरो सजिलो बचत

मेरो सजिलो त्रचत बैकंमा आबध्द सदस्य एवं सदस्य नभएका व्यक्तिहरुले पनि खोल्न सक्दछन् । रु ५०० मा यो खाता खोल्न सकिन्छ भने खातामा रु.५०० न्यूनतम बचतको रुपमा राख्नुपर्दछ । यसमा दैनिक मौज्दातमा ८% ब्याज दिईनेछ ।