मुद्दती नीक्षेप

मुद्दती नीक्षेप

पाउने आधार: सदस्यहरू वा गैर-सदस्यहरू।

कम्तिमा: रु. ५०००

अधिकतम: रु. १०,००,०००. बवास्थापन समिती बाट स्वीकृत भएपछी १०,००,००० भन्दा माथीको रकम जम्मा गर्न मिल्नेछ।

बचत फिर्ता: बैंक व्यवस्थापन द्वारा निर्धारित रूपमा