मासिक बचत

मासिक बचत

             सदस्यले मासिक वैठक भन्दा एक दिन अगाडी (अग्रिम रुपमा) सदस्य रहिन्जेलसम्म अनिवार्य रुपमा मासिक रुपमा रु.५०/– का दरले मासिक वचत गर्नु पर्दछ । यो वचतमा रु.५,०००/– भन्दा वढी जम्मा भएमा सो खातामा न्युनतम रु.२,०००/– बाँकी राखि अरु रकम निकाल्न सक्नेछन् । यो बचतमा बैंकले बार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिनेछ ।