ईकाइ कोष

ईकाइ कोष

         प्रत्येक सदस्यहरुले ईकाइ कोषमा मासिक रुपमा रु.५ का दरले अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्दछ । इकाईले मासिक बैठक बस्नका लागी इकाईघर बनाउन, बैठक बस्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नका लागी र ईकाइ घर बनिसकेको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक कार्यमा इकाईका सम्पूर्ण सदस्यहरुको निर्णयद्वारा निकाल्न सकिनेछ ।