सर्भर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना