उपभोग कर्जा

उपभोग कर्जा

बैकल्पिक उर्जा कर्जा 

पाउने आधार: घरेलु उर्जा आवश्यकताहरू सुधार गर्न इच्छुक सदस्य  हरुले यो कर्जा पाउन सक्नु हुनेछ ।

कर्जा रकम: ६०,००० सम्म

भाका अवधी: १२ देखि ३० महिना

शिक्षा र सरसफाइ कर्जा 

पाउने आधार: घरमा शौचालय निर्माण र आश्रितको शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक सदस्य हरुले यो कर्जा पाउन सक्नु हुनेछ ।

कर्जा रकम: ३०,००० सम्म सिक्षा को लागि र २०,००० सम्म शौचालय निर्माणको लागी प्रधान गरिने छ

भाका अवधी: १२ महिना १८% ब्याजदर 

घर कर्जा 

पाउने आधार: सदस्यहरू जसले बैंकसँग पाँच बर्ष र पहिलो चरणको कर्जा पूरा गरेकोहुनुपर्दछ ।

कर्जा रकम: अन्य संस्था संग सम्बन्धित सदस्य हरुलाई २,००,०००

छिमेकको मात्र सदस्य हरुलाई ४,००,००० सम्म

भाका अवधी:  १५% ब्याजदरमा ६० महिना

 

उपकरण खरिद कर्जा

पाउने आधार: पहिलो चरणको कर्जा भुक्तानी भएको सदस्य हुनु पर्दछ ।

कर्जा रकम: ४०,००० सम्म

भाका अवधी: १८ महिना

विशेष अवस्था: व्यापार प्रस्तावहरू सुधार गर्न उपकरणहरू खरीद गर्ने सदस्यहरूले यो कर्जा पाउन सक्नु हुनेछ