धितो कर्जा

धितो कर्जा

लघुउद्यमी कर्जा

पाउने आधार: CLBSको सदस्यहरू जसले राम्रो क्रेडिट इतिहासको साथ पहिलो ऋण  पूरा गरेका सदस्यहरुलाई यो ऋण प्रधान गरिने छ 

कर्जा रकम:  

 • सदश्य बनेको २ वर्ष सम्म अधिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ७,००,०००
 • सदश्य बनेको २ वर्ष पछी अधिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. १५,००,०००

भाका अवधी: 

 • छिमेकमा आबद्दभै सदश्य बनेको २ वर्ष सम्मक सदस्यले १२ महिना देखि ८४ महिना सम्म
 • छिमेकमा आबद्दभै सदश्य बनेको २ वर्ष सम्मक सदस्यले १२ महिना देखि १२० महिना सम्म

ब्याज: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

घर कर्जा 

पाउने आधार: सदस्यहरू जसले बैंकसँग पाँच बर्ष र पहिलो चरणको कर्जा पूरा गरेकोहुनुपर्दछ ।

कर्जा रकम: 

 • छिमेकमा मात्र आबद्दभै सदश्य बनेको ५ वर्ष पुराभएकाले रु, ५,००,००० सम्म पाउने छ ।
 • छिमेकमा ५ वर्ष पुराभएका र अन्य संस्था संगपनी आबद्दभएको सदस्यहरुले रु. ३,००,००० सम्म पाउने छ ।
 • छिमेकमा मात्र आबद्दभै सदश्य बनेको ७ वर्ष पुराभएकाले रु, ७,००,००० सम्म पाउने छ ।
 • छिमेकमा ७ वर्ष पुराभएका र अन्य संस्था संगपनी आबद्दभएको सदस्यहरुले रु. ५,००,००० सम्म पाउने छ ।

भाका अवधी:  १२ देखि ६० महिना सम्म

ब्याज: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

व्यक्तिगत कर्जा

 पाउने आधार: सबै सक्रिय CLBS सदस्यहरू

कर्जा रकम: 

 • सदश्य बनेको २ वर्ष सम्म अधिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ७,००,०००
 • सदश्य बनेको २ वर्ष पछी अधिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. १५,००,०००

भाका अवधी: 

 • छिमेकमा आबद्दभै सदश्य बनेको २ वर्ष सम्मक सदस्यले १२ महिना देखि ८४ महिना सम्म
 • छिमेकमा आबद्दभै सदश्य बनेको २ वर्ष सम्मक सदस्यले १२ महिना देखि १२० महिना सम्म

ब्याज: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

नोट:

हर्जाना सम्बन्धि व्यवस्था: सदस्यले वित्तीय संस्था संग  गरेको कबुल बमोजिम कार्य नगरेको वा किस्ताको भाखा भित्र ऋण नबुझाएमा भाखा नागेको मितिले बार्षिक सयकडा ३ % ले बाकी ऋण(Outstanding Loan) को हर्जाना ग्राहक ले वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने छ।