शेयरहोल्दर सूचना

शेयरहोल्दर सूचना

TitleDownload
शरेहोल्डरलाई जानकारी
बोनस स्वीकृत पत्र
नगद लाभंश २०७५-७६
भुक्तानी नगत लाभंश २०७५.१०.२७
भुक्तानी नगत लाभंश २०७५.०३.१७
अठारौ साधारण शभा सूचना
नगद लाभंश २०७४-७५
सत्रौ साधारण शभा सूचना
भुक्तानी नगत लाभंश २०७२.७३