शुरक्षण कोष


पशु शुरक्षण कोष

पशु शुरक्षण कोष

 


          यस किसिमको पशु शुरक्षणको लागि जुन ग्राहकले पशुपालन अन्र्तगत कर्जा माग  गर्दछन् उनीहरुले कर्जा लगानीको ३% प्रिमियम बुझाई उक्त पशुपालनको मृत्यु भएमा ८०% सम्म ऋणीलाई क्षेतिपुती दिइने व्यवस्था रहेको छ ।


ऋणी शुरक्षण कोष

ऋणी शुरक्षण कोष

 


         कुनै पनि ऋण लिएको ऋणीको मृत्यु भएमा उक्त ऋणीले इच्छाएको व्यक्तिले ऋण लगानी भएको रकम नै क्षेतिपुर्ती वापत दिइन्छ । यदि इच्छाएको अभिभावकको नै मृत्यु भएमा सो वापत रु १५०० काज क्रियाको लागि दिइने व्यवस्था रहेको छ । यस वापतको सुबिधा पाउन ऋण रकमको एक प्रतिशत रकम लगानी गर्ने समयमा बुझाउनु पर्दछ ।

A